Найдено 200+ «О»

ОБИЛЬНОЕ ВИНО

Словарь алкогольных напитков

Обильное вино (фр. Ample). Вино обладающее широкой ретроназальной ароматической гаммой, долготой, вызывающее во рту ощущение полноты.

ОДЕЖДА ВИНА

Словарь алкогольных напитков

Одежда вина (фр. Robe). Данным термином обозначают цвет вина и его внешний вид в целом. По одежде можно судить о техническом уровне вина и его выдержке.

ОКРУГЛОЕ ВИНО

Словарь алкогольных напитков

Округлое вино (фр. Rond). Так говорят о мягком полусладком белом вине или красном вине с неагрессивными танинами.

ОЛЬМЕКА

Словарь алкогольных напитков

Ольмека — текила из нектара синей агавы, названа по имени бога из древних мексиканских легенд. Прекрасная основа для коктейлей.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИНА

Словарь алкогольных напитков

Органолептические свойства вина — качества вина, воспринимаемые через органы чувств человека и оцениваемые через цвет, запах и вкус вина.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Словарь алкогольных напитков

Органолептический анализ (от орган и греч. leptikos — склонный брать или принимать), исследование свойств продуктов и материалов, главным образом пищевых, при по

ОТВЕРТКА

Словарь алкогольных напитков

Отвёртка, первоначально так называли смесь водки с апельсиновым соком. Сейчас имеется большое разнообразие напитков этого типа, на основе не только водки, но и д

ОБЛІГАЦІЯ СЕРІЙНА

Eкономічна енциклопедія

рос. облигация серийная облігація, термін погашення якої настає через певний період.

ОБЛІГО

Eкономічна енциклопедія

рос. облиго сума заборгованості за векселями.

ОБЛІК АНАЛІТИЧНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. учет аналитический Див. Аналітичний облік.

ОБЛІК БОРГОВИХ ВИМОГ

Eкономічна енциклопедія

рос. учет долговых требований авансування банком виробника, експортера, який надає комерційний кредит покупцеві; перетворення комерційного кредиту в банківський

ОБЛІК БЮДЖЕТНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. учет бюджетный фіксація та визначення на відповідних рахунках розмірів доходів у бюджет і видатків, що здійснюються, згідно з затвердженим переліком статей

ОБЛІК МАЙНА

Eкономічна енциклопедія

рос. учет имущества реєстрація майнових цінностей підприємства та занесення у книгу обліку матеріальних цінностей.

ОБМІН БЕЗВАЛЮТНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. обмен безвалютный міжнародний обмін товарами й послугами без залучення іноземної валюти.

ОБОРОТ КАПІТАЛУ

Eкономічна енциклопедія

рос. оборот капитала циклічний рух, кругообіг капіталу, швидкість якого вимірюється часом проходження одного повного циклу.

ОБОРОТ ОСНОВНИХ І ОБОРОТНИХ ФОНДІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. оборот основных и оборотных фондов безперервний, періодично повторюваний рух фондів, економічний зміст якого полягає у перенесенні на новостворений продукт

ОБОРОТИ ЗА ВКЛАДАМИ

Eкономічна енциклопедія

рос. обороты по вкладам загальна сума, що надійшла на рахунки за вкладами (обороти з доходу) і затребувана вкладниками (обороти з витрат) у готівковій і безготі

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ

Eкономічна енциклопедія

рос. оборотная ведомость обліковий реєстр, що використовується для узагальнення результативних (кінцевих) даних і контролю за ними за рахунками бухгалтерського

ОБОРОТНІ АКТИВИ

Eкономічна енциклопедія

рос. оборотные активы оборотні кошти підприємств, фірм, компаній, що відображаються в активі їхнього бухгалтерського балансу.

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. обработка информации сукупність операцій переробки інформації, що забезпечують зміну часових, кількісних, якісних характеристик і носіїв інформації.

ОБСКУРАНТ

Eкономічна енциклопедія

рос. обскурант захисник обскурантизму, реакціонер, мракобіс.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМ

Eкономічна енциклопедія

рос. обслуживание программ забезпечення за допомогою набору програмних засобів процедур верифікації і модифікації програм, а також цілісності їх збереження у ви

ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ

Eкономічна енциклопедія

рос. обслуживание информационное кінцева мета інформаційної діяльності в цілому й основний напрямок інформаційно-довідкової діяльності. О.і. включає вивчення ін

ОБСТРУКЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. обструкция дії, спрямовані на зрив або перешкоду проведення певних акцій, здійснення планів, програм.

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА

Eкономічна енциклопедія

рос. объем производства кількість виготовленої продукції та виконаних робіт за певний період часу (рік, півріччя, квартал, місяць) на певному рівні (підприємств

ОВЕРБОТ

Eкономічна енциклопедія

рос. овербот різке підвищення цін на певний товар внаслідок значного збільшення його закупок; зростання цін, що виходить за межі розумного.

ОВЕРДРАФТ

Eкономічна енциклопедія

рос. овердрафт особлива форма надання короткострокового кредиту клієнтові банку у разі, коли сума банківського кредиту перевищує залишкове сальдо на рахунку клі

ОВЕРТАЙМ

Eкономічна енциклопедія

рос. овертайм понадурочний час; проведення вантажно-розвантажувальних операцій у неробочий час з оплатою за підвищеним тарифом.

ОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС

Eкономічна енциклопедія

рос. досмотровая роспись митний документ, яким визначається стягнення мита.

ОДИНИЦЯ ГРОШОВА

Eкономічна енциклопедія

рос. единица денежная Див. Гроші.

ОДИНИЦІ ВИМІРУ

Eкономічна енциклопедія

рос. единицы измерения величини, на основі яких порівнюють інші однорідні з ними величини, тобто вимірники, які дають можливість обчислювати різні об'єкти облік

ОКУПНІСТЬ ВИТРАТ

Eкономічна енциклопедія

рос. окупаемость затрат і .Показник відшкодування використаних коштів, що розраховується порівнянням витрат з доходами, одержаними внаслідок цих витрат. Термін

ОПЕРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ

Eкономічна енциклопедія

рос. оперативная отчетность поточна звітність, оперативні дані про діяльність підприємства, фірми, компанії.

ОПЕРАТИВНИЙ ЗВ'ЯЗОК

Eкономічна енциклопедія

рос. оперативная связь в управлінні — передавання й прийняття інформації у межах установи, організації, фірми. Існує бездокументальний зв'язок (телефонний, селе

ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК

Eкономічна енциклопедія

рос. оперативный учет швидший і детальніший, порівняно з бухгалтерським, облік виробництва, реалізації, кредитно-фінансових операцій, що здійснюється компаніями

ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ

Eкономічна енциклопедія

рос. оперативные меры поточні заходи, відносно короткотермінові дії, зумовлені економічною ситуацією, кон'юнктурою ринку, що складається на даний час.

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Eкономічна енциклопедія

рос. операционные издержки витрати об'єктів господарювання. що не пов'язані безпосередньо з розширенням виробництва й не включаються у собівартість продукції. Д

ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Eкономічна енциклопедія

рос. операционные доходы надходження до банків, компаній від проведених за певний період фінансових, виробничих і господарських операцій. О.д. включають чистий

ОПЕРАЦІЇ АГЕНТСЬКІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции агентские Див. Агентські операції.

ОПЕРАЦІЇ АКТИВНІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции активные Див. Активні операції банків.

ОПЕРАЦІЇ АУТРАЙТ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции "аутрайт" валютні операції, в яких обмінний курс валюти обумовлений завчасно, задовго до здійснення операції.

ОПЕРАЦІЇ ВАЛЮТНІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции валютные Див. Валютні операції.

ОПЕРАЦІЇ ВЕНЧУРНІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции венчурные операції, що здійснюються інноваційними банками з кредитування науково-технічних програм, ноу-хау з підвищеним ступенем кредитного ризик

ОПЕРАЦІЇ ВНУТРІШНІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции внутренние операції між підрозділами однієї компанії, корпорації тощо.

ОПЕРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции хозяйственные операції, що здійснюються підприємством, фірмою, компанією з метою виконання статутних завдань і зобов'язань.

ОПЕРАЦІЇ ЕМІСІЙНІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции эмисионные Див. Емісійні операції.

ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции с иностранной валютой операції фізичних і юридичних осіб, фінансових, кредитних установ з купівлі-продажу іноземної валюти, розрахунків з використ

ОПЕРАЦІЇ КРЕДИТНІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции кредитные операції, пов'язані з наданням кредитів.

ОПЕРАЦІЇ ЛІЗИНГОВІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции лизинговые встановлені міжнародними і національними законодавчими актами способи регулювання взаємовідносин трьох сторін: лізингової компанії (ліз

ОПЕРАЦІЇ ТРАСТОВІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции трастовые довірчі операції, що здійснюються на основі довіреності від особи, яка доручила й уповноважила виконати операцію за неї, від її імені.

ОПЕРАЦІЇ ФОРВАРДНІ

Eкономічна енциклопедія

рос. операции форвардные позабіржові термінові валютні операції, що здійснюються банками і промислово-торговими корпораціями по телефону або телексу на договірн

АБ ОВО

Eкономічна енциклопедія

рос. аб ово (від латин. ab ovo — від яйця, починай спочатку, започатковуй "з нуля") -у Давньому Римі був звичай урочисту трапезу починати з яйця — символу започ

АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. агентские опе-рации (англ. agent's operations) — торговельно-посередницькі дії з наданням певних послуг, пов'язаних із купівлею-продажем товарів, цінних па

АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. агропромышленное обьединение виробничо-господарський комплекс, що об'єднує с.-г. виробництво і промислові підприємства в інтересах досягнення високої загал

АДАПТИВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

Eкономічна енциклопедія

рос. адаптивная организационная структура мобільна організаційна структура фірми, організації з великим маневровим потенціалом, яка здатна перебудувати профіль

АДИТИВНА ОПЕРАЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. аддитивная операция (від латин. additio — додавання) — бінарна операція додавання або віднімання.

АДМІНІСТРАТИВНІ ОРГАНИ

Eкономічна енциклопедія

рос. админис тративные органы державні органи, наділені правом застосовувати заходи державного примусу, в т. ч. адміністративні стягнення.

АКОРДНА ОПЛАТА ПРАЦІ

Eкономічна енциклопедія

рос. аккордная оплата труда форма відрядної оплати праці, за якою загальну суму заробітної плати робітникові або найчастіше колективові робітників встановлюють

АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. активные операции банков операції банків, пов'язані з ефективним використанням наявних фінансових ресурсів з метою одержання прибутків шляхом залучення їх

АКЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ПРАВОМ ГОЛОСУ

Eкономічна енциклопедія

рос. акции с ограниченным правом голоса акції з обмеженою (обумовленою) кількістю власників, які мають право брати участь у голосуванні на зборах акціонерів.

АКЦІЇ ОБМЕЖЕНІ

Eкономічна енциклопедія

рос. акции ограниченные акції, за якими виплачуються дивіденди і забезпечуються інші права їх власників, окрім права голосу на зборах акціонерів.

АЛГОРИТМ ПОСЛІДОВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. алгоритм последовательного обслуживания алгоритм обслуговування. за яким на обслуговування насамперед приймається запит, що надійшов першим.

АЛЬТЕРНАТИВНА ОЦІНКА

Eкономічна енциклопедія

рос. альтернативная оценка заключна стадія прийняття рішень: процес оцінки альтернативних товарів (послуг) і прийняття рішень споживача про надання переваги пев

АНАЛІЗ ОБІЗНАНОСТІ

Eкономічна енциклопедія

рос. анализ осведомленности вивчення і визначення обізнаності населення (покупців) про наявність і якість окремих товарів (послуг). А.о. проводять шляхом опитув

АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК

Eкономічна енциклопедія

рос. аналитический учет (грец. analitykos — відповідний) — детальне відображення в натуральних і грошових показниках господарських операцій, наявності основних

АСОЦІЙОВАНА ОСОБА

Eкономічна енциклопедія

рос. ассоциированное лицо службовці комісійних магазинів (будинків), а також агенти фірм і пов'язані з ними особи, які за дорученням керівництва постійно викону

БАГАТОРАЗОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. многократное налогообложение багаторазове обкладання податками (стягнення податків) одних і тих самих суб'єктів підприємницької діяльності за одні й ті сам

БАЛАНС ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. баланс оборотных средств баланс співвідношень формування і надходження оборотних засобів, з одного боку, та їх витрат (видатків) — з другого, за певний пер

БАЛАНС ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. баланс основных фондов система показників, яка характеризує рух основних фондів за планом або за звітом. Є складовою частиною балансу народного господарств

БАЛАНС ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. баланс текущих операций баланс, у якому відображені показники чистого експорту країни, з одного боку, і прирівняні обсяги експорту товарів і послуг за міну

БАНК ОФШОРНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. банк оффшорный банк, розміщений в офшорній зоні і який не підпорядковується національній банківській системі. Всі операції ведуться без будь-яких обмежень

БАНК ОЩАДНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. банк сберегательный кредитна установа, основною метою якої є залучення, нагромадження та оборот вільних грошових коштів вкладників — населення, держави.

БАНКНОТНИЙ ОБІГ

Eкономічна енциклопедія

рос. банкнотное обращение Див. Обіг банкнотний.

БАНКІВСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. банковские обьединения добровільні об'єднання банків (синдикати, консорціуми) з метою спільного здійснення великомасштабних проектів, глобальних програм, у

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. банковские операции операції банків щодо залучення коштів, надання кредитів, випуску в обіг і вилучення з нього грошей, розрахункового обслуговування клієн

БАНКІВСЬКІ ОФШОРНІ ЗОНИ

Eкономічна енциклопедія

рос. банковские оффшорные зоны світові фінансові центри, котрі володіють географічною і юридичною екстериторіальністю і використовуються їх учасниками для прове

БАРТЕРНА ОПЕРАЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. бартерная операция товарообмінна двостороння дія, у якій сторони обмінюються еквівалентно товарами (послугами) без грошових розрахунків — без участі грошей

БЕЗВАЛЮТНИЙ ОБМІН

Eкономічна енциклопедія

рос. безвалютный обмен у міжнародних товарообмінних операціях — надання послуг для здійснення великомасштабних робіт (будівельних, монтажних) без участі валюти

БЕЗКУПОННА ОБЛІГАЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. бескупонная облигация облігація, за якою не виплачується процент і яка оцінюється на момент випуску зі знижкою від ціни її погашення. Інша назва-облігації

БЕЗПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ, НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. бесприбыльная (неприбыльная) организация організації та установи всіх форм власності, основою яких є суспільне корисна діяльність, яка не дає прибутку. До

БРУТТО-ЕФЕКТ ОПОДАТКУВАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. брутто-эффект налогообложения непередбачені витрати, які дорівнюють скороченню розміру чистого прибутку, споживчої вигоди і вигоди виробників, що сталися в

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Eкономічна енциклопедія

рос. бухгалтер-ский учет певна система суцільного, неперервного, взаємопов'язаного документального спостереження і контролю за господарською діяльністю підприєм

БЮДЖЕТНЕ ОБМЕЖЕННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. бюджетное ограничение обмеження витрат відповідно до розмірів доходів: визначення різних комбінацій споживання товарів, які можуть дозволити собі придбати

БЮДЖЕТНІ ОБСТЕЖЕННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. бюджетные обследования вид статистичного дослідження фактичного рівня доходів, видатків та споживання населення, ступеня задоволення матеріальних і духовни

БІРЖОВА ОПЕРАЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. биржевая операция торговельна операція, яка здійснюється на біржі між продавцем і покупцем товарів. Б.ф. бувають: касові, коли гроші за операцію сплачуютьс

БІРЖОВИЙ ОБОРОТ

Eкономічна енциклопедія

рос. биржевой оборот статистичний показник загального обсягу товарів, проданих на товарних біржах за певний проміжок часу (день, декаду, місяць, рік), або загал

ВАЛОВИЙ ОБОРОТ

Eкономічна енциклопедія

рос. валовой оборот сумарна вартість усього обсягу продукції, виготовленої підприємством за певний проміжок часу, найчастіше за рік. Включає не тільки незаверше

ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН

Eкономічна енциклопедія

рос. валютный опцион (від латин. optio (optionis) — вільний вибір) — 1. Контракт на право купити або продати протягом договірного періоду і за договірною ціною

ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. валютные ограничения система спланованих державних заходів, спрямованих на регулювання (обмеження) валютних операцій, встановлення контролю і впливу на кур

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. валютные операции операції банків, фінансово-кредит-них установ, інших юридичних і фізичних осіб, що пов'язані з купівлею-продажем валюти, розрахунками та

ВЕКСЕЛЬ ДО ОТРИМАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. вексель к получению вексель, за яким належить одержати гроші. Усі підписані векселі мають силу В.д.о.

ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ

Eкономічна енциклопедія

рос. вексельный оборот рух векселів у сфері обігу як грошових документів, перехід або передача векселя з одних рук в інші. однією особою іншій відповідно до нео

ВЕНЧУРНІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. венчурные операции Див. Операції венчурні.

ВИБІРКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. выборочное обследование вид вибіркового статистичного спостереження, що ґрунтується на використанні вибіркового методу.

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР

Eкономічна енциклопедія

рос. расходный кассовый ордер грошовий касовий документ, відповідно до якого оформляється касова грошова операція щодо видачі готівкових грошових сум касами під

ВИЛУЧЕННЯ ГРОШЕЙ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІЗ ОБІГУ

Eкономічна енциклопедія

рос. изъятие денег и ценных бумаг из обращения зменшення обсягу обігових грошей і цінних паперів. Проводиться державою з метою скорочення (зменшення) грошової м

ВИПУСК ГРОШЕЙ В ОБІГ

Eкономічна енциклопедія

рос. выпуск денег в обращение випуск в обіг паперових грошей. Див. також Емісія.

ВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ФОНДИ

Eкономічна енциклопедія

рос. производственные основные фонды сукупність ресурсів, засобів праці, що становлять матеріальну базу виробництва, забезпечують випуск продукції, відтворення

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Eкономічна енциклопедія

рос. расходы на оплату труда суми виплат на заробітну плату за виконану роботу робітників і службовців разом з різними нарахуваннями, у т. ч. податками. Також р

ВИТРАТИ ОБІГУ

Eкономічна енциклопедія

рос. издержки обращения витрати, пов'язані зі збутом і придбанням товарів, з переміщенням у сфері обігу. Розрізняють: додаткові В.о. — пов'язані з продовженням

ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНІ

Eкономічна енциклопедія

рос. издержки операционные Див. Операційні витрати.

ВКЛАД ОЩАДНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. вклад сберегательный кошти, внесені фізичними (в ряді випадків юридичними) особами в ощадні та комерційні банки на зберігання. В.о. вносяться і забираються

ВНУТРІШНІЙ ОБОРОТ

Eкономічна енциклопедія

рос. внутренний оборот внутрішньогосподарський оборот матеріальних ресурсів і коштів на підприємстві, фірмі, обчислений у грошовому виразі.

ВІДНОВЛЕНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. восстановительная стоимость основных средств сума витрат, здійснена у вигляді амортизаційних відрахувань на їх цільове використання, як необхідних для відн

ВІДОМІСТЬ ОБІГОВА ШАХОВА

Eкономічна енциклопедія

рос. ведомость оборотная шахматная обігова відомість, яку складають за шаховою формою. На відміну від звичайної вона має кореспонденцію рахунків складнішу і гро

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА

Eкономічна енциклопедія

рос. ответственное лицо фізична або юридична особа, яка несе відповідальність за певні дії чи матеріальні цінності. Напр., матеріально В.о. особа — за наявність

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБМЕЖЕНА

Eкономічна енциклопедія

рос. ответственность ограниченная 1. Обмеження відповідальності фірми у випадку, коли вона зобов'язується відшкодовувати збитки тільки в межах сум вкладеного у

ВІДШКОДУВАННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. возмещение износа основных средств виділення коштів (амортизаційних відрахувань), спрямованих на ремонт і відновлення (реновацію) машин, устаткування, прим

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПЦІОН

Eкономічна енциклопедія

рос. генеральный опцион (від латин. optio-вибір, бажання) — обумовлене у чартерній угоді право фрахтувальника морського (річкового) судна вибирати порт навантаж

ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. хозяйственное обьединение Див. Об'єднання господарське.

ГОСПОДАРСЬКІ КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. хозяйственные средства организации загальна сума основних і оборотних засобів, у т. ч. наявні готівкові кошти у касі, а також фінансові засоби, які знаходя

ГРОШОВИЙ ОБІГ

Eкономічна енциклопедія

рос. денежный оборот Див. Обіг грошовий.

ДВОВАЛЮТНА ОБЛІГАЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. двухвалютная облигация облігація, відсотки за якою оплачуються в одній валюті, а основна сума-в іншій.

ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. депозитные операции Див Операції депозитні.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Eкономічна енциклопедія

рос. государственная регистрация юридического лица реєстрація органами державної влади (Міністерством юстиції, обласними і районними державними органами) органі

ДИЛЕР ОФІЦІЙНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. дилер официальный суб'єкт підприємницької діяльності — банк чи інша фінансова інституція, уповноважені урядом або центральним банком країни здійснювати вал

ДОВІРЕНА ОСОБА

Eкономічна енциклопедія

рос. доверенное лицо особа, яка уповноважена іншою особою (довірителем) здійснювати від Імені останньої певні дії, підприємницькі операції, зазначені у договірн

ДОВІРЧІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. доверительные операции операції банків з керування майном, здійснення інших матеріально-фінансових послуг за дорученням клієнтів і в їх інтересах на правах

ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

Eкономічна енциклопедія

рос. договор в пользу третьего лица угода сторін, відповідно до якої виконання умов договору може вимагати як особа, що уклала договір, так і третя особа, на ко

ДОГОВІР ОРЕНДИ

Eкономічна енциклопедія

рос. договор аренды договір між власником майна, яке він здає в оренду (орендодавачем), і особою, яка бере це майно в оренду (орендатором). Д.о. містить опис (о

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. исследование операций прикладний напрям кібернетики, що безпосередньо використовується для вирішення практичних, організаційних та економічних завдань. Сут

ДОХІД, ЩО ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. доход, облагаемый налогом доходи юридичних і фізичних осіб, з яких вони зобов'язані сплачувати податки й збори відповідно до чинного законодавства.

ДІАЛОГОВА ОБРОБКА ДАНИХ

Eкономічна енциклопедія

рос. диалоговая обработка данных метод обробки даних, за яким здійснюється безпосередній ефективний зв'язок у часі між одним або кількома користувачами і систем

ДІЛОВІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. деловые операции комерційні біржово-підприємницькі операції (угоди), спрямовані на розвиток підприємництва, активізацію ділового партнерства, збільшення ви

ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД З ОБЛІГАЦІЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. эквивалентный процентный доход по облигациям показник, який використовується для порівняння доходу від короткострокових цінних паперів, придбаних з дисконт

ЕКВІВАЛЕНТНІ ОДИНИЦІ

Eкономічна енциклопедія

рос. эквивалентные единицы термін, що означає обсяг випущеної за певний час продукції у повністю закінчених цілих одиницях. Частково закінчена продукція перерах

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ ООН ДЛЯ ЄВРОПИ

Eкономічна енциклопедія

рос. экономическая комиссия оон для европы постійний орган Економічної і соціальної ради ООН, створений у 1947 р. для вивчення проблем економічної активності Єв

ЕКОНОМІЧНА ОПЕРАЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. экономическая операция операція між організаціями, суб'єктами економічної діяльності, за якої передається право власності на матеріальні чи фінансові актив

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА

Eкономічна енциклопедія

рос. экономическое образование підготовка фахівців для економічних служб підприємств і спеціалізованих економічних організацій (фінансових, банківських, статист

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН

Eкономічна енциклопедія

рос. экономический и социальный совет оон один із головних органів ООН, що здійснює координацію економічної і соціальної діяльності системи установ ООН.

ЕКОНОМІЧНИЙ ОПТИМУМ

Eкономічна енциклопедія

рос. экономический оптимум траєкторія розвитку (в динаміці) чи стан (у статиці) економічної системи, що є найкращим при її конкретних цілях у даних умовах і в к

ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ

Eкономічна енциклопедія

рос. экспертные оценки кількісні та якісні оцінки процесів і явищ, економічних величин, показників, зроблені експертами на основі їх міркувань (у балах, порядко

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. элементы системы налогообложения основні положення побудови та організації утримання податків, що визначаються законодавчими актами держави. До Е.с.о. нале

ЕМІСІЙНО-УСТАНОВЧІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. эмиссионно-учредительные операции діяльність банків, пов'язана з розміщенням і купівлею акцій промислових компаній.

ЕМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. эмиссионные операции діяльність центральних і комерційних банків, казначейств, акціонерних товариств, інших установ щодо випуску грошей та емісії цінних па

ЕФЕКТ ОЧІКУВАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. эффект ожидания засіб регулювання рівноваги платіжного балансу за умов використання ефекту міжнародного руху капіталу, коли при нефіксованому рівні цін змі

ЗАБАЛАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. забалансовые операции операції за балансовими розрахунками, що не відображаються у балансі банку. До таких операцій належать інкасо цінних паперів, зберіга

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПОПИТУ

Eкономічна енциклопедія

рос. общий обьем спроса сумарна величина попиту покупців на даний товар, сукупний попит на товар.

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИБУТОК ВІД ОБМІНУ

Eкономічна енциклопедія

рос. общая прибыль от обмена загальна вигода, яку отримують споживач і виробник товару за обміну. Споживач отримує споживацький надлишок у вигляді різниці між т

ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ

Eкономічна енциклопедія

рос. закон денежного обращения об'єктивний економічний закон товарного виробництва, за яким визначають кількість грошей, необхідних для обігу з метою нормальног

ЗАКОНОДАВЧІ ОБМЕЖЕННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. законодательные ограничения урядові рішення, що спрямовані, поряд з економічними важелями, на обмеження конкуренції. утворення перепон для її розширення (н

ЗАКОНОДАВЧІ ОРГАНИ

Eкономічна енциклопедія

рос. законодательные органы вищі органи державної влади, що мають право й уповноважені ухвалювати закони.

ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. остаточная стоимость основных средств вартість основних засобів, фондів з урахуванням їхнього зносу, що дорівнює початковій вартості з відрахуванням аморти

ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. остаточная стоимость основных фондов Див. Залишкова вартість основних засобів.

ЗАЛІК В ОПЛАТІ

Eкономічна енциклопедія

рос. зачет в оплате плата або зниження ціни за участь у здійсненні будь-якої програми (напр., такої як товарообмінний план торгівлі товарами тривалого користува

ЗАСТАВНА ОБЛІГАЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. залоговая облигация 1. Один із видів цінних паперів, пов'язаних з іпотечним кредитом, що котируються на біржі. 2. Цінний папір, забезпечений заставою під н

ЗАСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. залоговые операции операції банків, ломбардів з надання позички під заставу.

ЗАХИСНА ОФЕРТА

Eкономічна енциклопедія

рос. защитная оферта оферта, не пов'язана з реальним продажем товару. Вона використовується для таємного поділу ринків між членами монополістичних об'єднань. Ди

ЗОЛОТИЙ ОПЦІОН

Eкономічна енциклопедія

рос. золотой опцион (англ. gold option) — договірне право купити або продати лот золота протягом обумовленого терміну за погодженою ціною.

КАЛЬКУЛЯЦІЙНА ОДИНИЦЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. калькуляционная единица одиниця виміру продукції (послуги, виконання робіт), прийнята для обчислення собівартості (ціни) об'єкта, на котрий складається (ро

КАПІТАЛ ОБЛІГАЦІЙНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. капитал облигационный капітал, що створюється за рахунок випуску і продажу облігацій.

КАПІТАЛ ОБОРОТНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. капитал оборотный Див. Оборотний капітал.

КАПІТАЛ ОСНОВНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. капитал основной Див. Основний капітал.

КАСОВИЙ ОРДЕР

Eкономічна енциклопедія

рос. кассовый ордер бухгалтерський документ, на підставі якого каси підприємств, установ та організацій приймають або видають готівку. Каси приймають готівку за

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. кассовые операции операції підприємств, організацій та установ, пов'язані з одержанням і видачею готівки. Ці операції оформлюють прибутковими або видаткови

КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. коэффициент оборотный показник, що визначає співвідношення вартості продажу виробів компанії до вартості її основних фондів.

КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. коэффициент оборачиваемости оборотных средств Див. Оборотність оборотних засобів.

КОЕФІЦІЄНТ ОБОРОТНОСТІ ОБІГОВИХ КОШТІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. коэффициент оборачиваемости оборотных средств число оборотів, здійснених оборотними коштами за певний розрахунковий період. Відображає час, що затрачується

КОЕФІЦІЄНТ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. коэффициент обновлення основных фондов показник інтенсивності заміни старої техніки новою, процесу розширення виробництва, введення в дію нових об'єктів і

КОЕФІЦІЄНТ ОХОПЛЕННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. коэффициент охвата частка виробництва товару корпорацією, групою підприємств у загальному обсязі виробництва його в країні.

КОМПЕНСАЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. компенсационная операция 1. Взаємовигідні поставки товарів чи обопільне забезпечення матеріальних інтересів контрагентів. 2. Операції, пов'язані з комерцій

КОМПЕНСАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. компенсационные сделки договори, укладені за принципом компенсації закупок одних товарів зустрічною поставкою інших або іншим способом взаємного задоволенн

КОНКУРЕНЦІЯ ОЛІГОПОЛІСТИЧНА

Eкономічна енциклопедія

рос. конкуренция олигополистическая конкуренція, що існує на ринку з незначною кількістю продавців товару, здатних справити помітний вплив на ціни, за якими про

КОНТРАКТ ОБЛІГАЦІЙНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. контракт облигационный додатковий документ, що супроводжує випуск і надається власнику, купцеві облігацій. Визначає право, привілеї та обмеження для власни

КОНФІГУРАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Eкономічна енциклопедія

рос. конфигурация вычислительной системы сукупність функціональних частин цифрової обчислювальної системи і зв'язків між ними, зумовлена основними технічними ха

КРЕДИТ ОНКОЛЬНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. кредит онкольный Див. Онкольний кредит.

КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОСТІ

Eкономічна енциклопедія

рос. критерии оптимальности показник, який кількісно виражає крайню міру економічного ефекту господарського рішення для порівняльної оцінки можливих варіантів р

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБОТИ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. критерии оценки работы обьединений, предприятий и организаций відмітні ознаки, що дають можливість вирізнити об'єднання, підприємства й організації, які до

КУРС ОБМІННИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. курс обменный курс, за яким одна валюта обмінюється на іншу.

ЛІЗИНГ ОБЛАДНАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. лизинг оборудования різновид лізингу рухомого майна, коли лізингоодержувач отримує за лізинговою угодою у користування окремі види або комплекти машин і ме

ЛІЗИНГ ОПЕРАТИВНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. лизинг оперативный лізингова операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу в платне користування матеріальні цінності, що належать лізингодавцю

ЛІЗИНГ ТЕРМІНОВИЙ, ЛІЗИНГ ОДНОРАЗОВИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. лизинг срочный, одноразовый лізингова операція, коли лізинговою угодою передбачено проведення одноразової операції (поставок транспортних засобів, обладнан

МІЖБАНКІВСЬКИЙ ОПТОВИЙ РИНОК

Eкономічна енциклопедія

рос. межбанковский оптовый рынок субринок ринків іноземних валют. Він не має фізичних торговельних центрів, є позабіржовим ринком. Клієнти здійснюють ділові опе

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ (МОС, ISO)

Eкономічна енциклопедія

рос. международная организация по стандартизации (МОС, ISO) недержавна організація, що здійснює розробку міжнародних стандартів і співробітництво в галузі станд

МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. международные валютно-кредитные организации міжнародні фінансові організації, створені на основі міждержавних угод для регулювання валютних і кредитно-фіна

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. международные организации 1. Міждержавні та міжурядові організації, а також міжнародні союзи неурядових національних товариств, які об'єднують різні політи

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКОВІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ, СТВОРЕННЮ І ПІДТРИМЦІ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Eкономічна енциклопедія

рос. международные организации, содействующие развитию предпринимательства в украине, созданию и поддержке малого и среднего бизнеса група Світового банку; Євро

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ГРОШОВІ ОДИНИЦІ

Eкономічна енциклопедія

рос. международые расчетные денежные единицы штучні валютні одиниці, що є умовним вимірником валют різних країн для зіставлення боргових зобов'язань, платежів,

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. европейская валютная единица міжнародна (міжрегіональна) валютна одиниця ЕКЮ (англ. European Currency Unit — ECU), заснована країнами — учасницями Європейс

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

Eкономічна енциклопедія

рос. единый государственный реестр предприятий и организаций автоматизована система збирання, нагромадження та обробки даних про підприємства та організації усі

ЄДИНІ ОПТОВІ ЦІНИ

Eкономічна енциклопедія

рос. единые оптовые цены оптові ціни, що встановлюються на однакові види промислової продукції, засоби виробництва і предмети споживання незалежно від рівня зат

ІММОБІЛІЗАЦІЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Eкономічна енциклопедія

рос. иммобилизация оборстных средств порушення фінансової дисципліни, що полягає у фактичному вилученні оборотних коштів підприємства, фірми, організації, устан

ІНВАЛЮТНА ГРОШОВА ОДИНИЦЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. инвалютная денежная единица іноземна валюта, обрахована за курсом до грошової одиниці власної держави.

ІНВЕНТАРНИЙ ОПИС

Eкономічна енциклопедія

рос. инвентарная опись опис предметів виробничого призначення і господарського вжитку, що знаходяться на підприємстві. Див. також Інвентаризація.

ІНДЕКС КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

Eкономічна енциклопедія

рос. индекс покупательной способности денежной единицы показник, що характеризує зміну обсягу матеріальних благ (послуг), які можна отримати за ту саму суму гро

ІНДЕКС ОПТОВИХ ЦІН

Eкономічна енциклопедія

рос. индекс оптовых цен показник динаміки оптових цін (підвищення або зниження), що характеризує відносні зміни цін за певний період.

ІНДЕКС ОХОПЛЕННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. индекс охвата фондовий індекс, що обчислюється шляхом ділення кількості цінних паперів, курс яких підвищився або знизився у даний операційний день, на кіль

ІНДОСАМЕНТ ОБМЕЖЕНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. индоссамент ограниченный документ (вексель) з написом, який виключає можливість передачі його іншій особі.

ІНДОСАМЕНТ ОРДЕРНИЙ

Eкономічна енциклопедія

рос. индоссамент ордерный форма індосаменту, за якої в передавальному написі вказують конкретну особу (індосанта), за чиїм наказом вексель підлягає оплаті і кот

ІНСТИТУЦІЙНА ОДИНИЦЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. институциональная единица економічний агент, який може володіти товарами й активами. мати економічні зобов'язання і від своєї особи здійснювати операції з

ІНСТРУКЦІЯ З ОПОДАТКУВАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. инструкция по налогообложению документ, що видається Головною державною адміністрацією з метою конкретизації та деталізації положень законодавчих актів з п

ІНТЕГРОВАНА ОБРОБКА ДАНИХ

Eкономічна енциклопедія

рос. интегрированная обработка данных обробка даних, за якою здійснюються всі технічні процедури від моменту надходження вихідних даних до видачі результатів об

ІНТЕРВЕНЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. интервенционные операции одна із форм втручання центральних банків і казначейств у кредитно-фінансову і валютну сфери шляхом регулювання попиту і пропозиці

ІНФЛЯЦІЙНІ ОЧІКУВАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. инфляционные ожидания прогнозні рівні інфляції, ґрунтуючись на яких. виробники і споживачі будують свою майбутню грошову і цінову політику, оцінюють доходи

ІНФЛЯЦІЯ ОЧІКУВАНА

Eкономічна енциклопедія

рос. инфляция ожидаемая передбачуваний рівень інфляції у майбутньому періоді внаслідок дії факторів поточного періоду.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Eкономічна енциклопедія

рос. информационное обслуживание Див. Інформаційні послуги.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН

Eкономічна енциклопедія

рос. информационный обмен взаємообмін між клієнтами і банком інформаційними матеріалами і програмами, що забезпечують прискорення і спрощення всіх операцій у ме

ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ

Eкономічна енциклопедія

рос. ипотечные облигации Див. Іпотечний ринок.

Время запроса ( 0.276553694 сек)
T: 0.279089895 M: 1 D: 0